Algemene Voorwaarden

Saha Tida Beheer- en Participatiemaatschappij B.V., gevestigd te Almelo
Versie geldig vanaf 1 maart 2014.


1. Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saha Tida Beheer- en Participatiemaatschappij B.V. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van the BBQ Factory, Joe’s BBQ Smoker en Char Griller. Op verzoek is een schriftelijk exemplaar 
verkrijgbaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling accepteert de afnemer/klant volledig de leverings- en betalingsvoorwaarden.  Saha Tida behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
 3. enzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden uitdrukkelijk door Saha Tida van de hand gewezen.
 4. Saha Tida garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Saha Tida bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer/klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de afnemer/klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Aan de leveringsplicht van Saha Tida zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Saha Tida geleverde zaken een keer aan de afnemer/klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),     heeft de afnemer/klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen     zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn     afgeleverd. Indien de afnemer/klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Saha Tida heeft     teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer/klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,     daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Saha Tida. De     afnemer/klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van     een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking     (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de     afnemer/klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding     in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Saha Tida er zorg voor     dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de     berekende verzendkosten aan de afnemer/klant wordt terugbetaald. Het terugzenden Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en     zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
 2. Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de afnemer/klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebbet
  • voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • de levering van kranten en tijdschriften.

5. Gegevensbeheer
 1. Indien de afnemer/klant een bestelling plaatst bij Saha Tida, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Saha Tida. Saha Tida houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens van     afnemer/klant niet verstrekken aan derden.
 2. Saha Tida respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens.
 3. Saha Tida maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies aan een afnemer/klant om zichzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
 1. Saha Tida staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod     vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de     totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Saha Tida, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en     vorderingen die de afnemer/klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Saha     Tida jegens Saha Tida kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. De afnemer/klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de     afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer/klant (alvorens over te gaan tot     terugzending aan Saha Tida deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Saha Tida. Eventuele         gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan     Saha Tida schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele     verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming     na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of     doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Indien klachten van de afnemer/klant door Saha Tida gegrond worden bevonden, zal Saha Tida naar haar     keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer/klant een schriftelijke regeling over de     schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Saha Tida en mitsdien het bedrag     van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan     wel (naar keuze van Saha Tida) tot het maximale in het desbetreffende geval door de     aansprakelijkheidsverzekering van Saha Tida gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Saha Tida voor     enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in     welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 5. Saha Tida is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste     roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
 6. Deze garantie geldt niet indien: 
   
  A) en zolang de afnemer/klant jegens Saha Tida in gebreke is;
  B) de afnemer/klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;

  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Saha Tida en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn     behandeld; 
 D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  E) De producten worden gebruikt in een omgeving die niet brandveilig is of binnenshuis.
 7. Saha Tida sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door brand of opgelopen letsel ten gevolge van - al dan niet foutief - gebruik van haar producten.

7. Aanbiedingen
 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer/klant, behoudt Saha Tida zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te    wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden Saha Tida slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van Saha Tida gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. Saha Tida kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer/klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
 1. Een overeenkomst tussen Saha Tida en de afnemer/klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Saha Tida op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. Saha Tida behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
 1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,  afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Saha Tida gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
 1. Saha Tida is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Saha Tida alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Saha Tida behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Saha Tida gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Saha Tida bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of  slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare     deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer/klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde     heeft.

11. Aansprakelijkheid
 1. Saha Tida is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze    website. 

 2. Saha Tida is voorts niet aansprakelijkheid voor de gevallen als gemeld in artikel 6.6 sub E en artikel 6.7.

12. Eigendomsvoorbehoud
 1. Eigendom van alle door Saha Tida aan de afnemer/klant verkochte en geleverde zaken blijft bij Saha Tida zolang de afnemer/klant de vorderingen van Saha Tida uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer/klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer/klant de vorderingen van Saha Tida wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Saha Tida geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De afnemer/klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De afnemer/klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Saha Tida of een door Saha Tida aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Saha Tiday haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer/klant verplicht Saha Tida zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De afnemer/klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op   eerste verzoek ter inzage te geven aan Saha Tida.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Saha Tida en afnemer/klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij Saha Tida er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer/klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.